KVALITET, MILJÖ & ARBETSMILJÖ

Inför starten av samtliga projekt upprättar vi en projektspecifik trygghetsplan och KMA (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) som innehåller kvalitet, miljö och arbetsmiljöplan, ordnings- och skyddsregler och egenkontroller med mera. Detta ger oss kontroll på produktionen, vilket effektiviserar arbetet och minimerar fel.

KVALITET

Kvalitetsarbete handlar om att i linje med vår kvalitetspolicy ska vi alltid överlämna våra uppdrag i rätt tid, med noll fel till nöjd kund. GT-Naturmåleri AB utför arbeten där våra kunder skall känna trygghet med att vi alltid avlämnar projektet med kvalitén i centrum genom:

 • Planering före måleristart samt under arbetets gång. Levande egenkontroller som ser till att vi gör rätt från början och låter nollfelsprincipen vara en ledstjärna.
 • Väl dokumentation under utförande samt avlämnande av relationshandlingar som anger utförande, använt material samt leverantörer.
 • Tillsammans med våra kunder ska vi planera och diskutera eventuella lösningar där kvalitén och miljötänkandet kan förbättras.
 • Åtgärdandet av eventuella anmärkningar inom tidsplanen.
 • Positivt tänkande i alla lägen, trevlig attityd, yrkesskicklig personal.
 • En städad arbetsplats.

MILJÖ

GT-Naturmåleri AB skall arbeta efter en miljöpolicy där vi långsiktigt ställer miljötänkandet i centrum på arbetsplatsen, lager och kontor med:

 • Källsortering av restprodukter.
 • Planering av vårt arbete för att minimera materialspill, transporter mm.
 • Projektera med utgångspunkt att använda material som inte stör naturens kretslopp.
 • Vi skall välja färger och annat material med så liten påverkan på miljö och hälsa. Vi arbetar även med allergifrifärg som är rekommenderad av Astma & Allergiförbundet.
 • Vi skall uppfylla kraven i enlighet med måleribranschens uppsatta föreskrifter och normer inom miljöcertifiering.
 • Utförande av projekt samt användning av material som främjar och förenklar framtida renoveringar.
 • Avlämnande av relationshandlingar med deklaration av använt material.
 • Påverkan av hela arbetsprocessen där vi långsiktigt föreslår material och utförande som påverkar utförarens och nyttjarens välmående.
 • Samarbete med leverantörer, underentreprenörer och projektörer som har ett långsiktigt miljötänkande.

ARBETSMILJÖ

GT-Naturmåleri AB skall tillsammans med våra medarbetares engagemang och lyhördhet medverka till en säker och god arbetsmiljö genom:

 • Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas. Åtgärder vidtas för att minimera riskerna på våra arbetsplatser.
 • Alla anställda känner trygghet och visar respekt mot varandra. Mobbing accepteras inte.
 • Alla har rätt utrustning med sig för att kunna utföra sitt arbete.
 • Arbetsplatserna hålls rena och snygga.
 • Se till att alla trivs och innehar rätt utbildning.
 • Alla som vistas på arbetsplatsen ska vara och bete sig professionellt.

ID06

ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen

Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt för att eliminera svartarbete samt ekonomisk brottslighet men även för att kunna stärka upp den sunda konkurrensen.

ID06 innebär i korthet att:

Uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på arbetsplatsen, alla på arbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation, alla på arbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka eller dylikt, uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas arbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket.